Senior’s Member Discount Days! Save 25% Each Tuesday

Các dụ ngôn của chúa Giêsu - Phan Rang Soft

Các dụ ngôn là một phần quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu, thể hiện sự giàu có và sâu sắc của Tin Mừng. Qua các câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giêsu đã truyền đạt những chân lý sâu xa về Nước Thiên Chúa, tính cách của Thiên Chúa, và cách thức con người nên thánh.

Các Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu

Các Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu

Những dụ ngôn này không chỉ là những câu chuyện dụ ngôn đơn thuần, mà còn là lời mời gọi và thách đố đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi khám phá ý nghĩa ẩn sâu trong từng dụ ngôn, để rồi áp dụng những giá trị đó vào cuộc sống hằng ngày. Từ những điều bình dị, Chúa Giêsu đã vẽ nên những bức tranh tuyệt vời về tình yêu, sự tha thứ, và sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Hãy cùng khám phá những dụ ngôn đầy ý nghĩa này và học hỏi những bài học quý giá mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho chúng ta.

Những dụ ngôn của Chúa Giêsu:

TT Tên Dụ Ngôn Matthêu Marcô Luca Gioan
1 Vải Mới và Áo Cũ Mt 9,16 Mc 2,21 Lc 5,36
2 Rượu Mới và Bình Cũ Mt 9,17 Mc 2,22 Lc 5,37-38
3 Đặt Đèn Trên Giá Cao Mt 5,14-15 Mc 4,21-22 Lc 8,16; 11,33
4

Muối Cho Đời

Mt 5,13 Mc 9,50 Lc 14,34-35
5 Thành Trên Núi Cao Mt 5,14b
6 Cây Nào Trái Ấy Mt 7,15-20 Lc 6,43-45
7 Thầy Thuốc và Người Đau Ốm Mt 9,12   Mc 2,15 -17 Lc 5:29 -32
8 Bạn Của Chàng Rể Mt 9,15a Mc 2,18 Lc 5,34
9 Người Khôn Xây Nhà Trên Đá Mt 7,24-27 Lc 6,47-49
10 Những Đứa Trẻ Ngoài Chợ Mt 11,16-19 Lc 7,31-35
11 Hai Người Mắc Nợ Lc 7,41-43
12 Người Giàu Ngu Dại Lc 12,16-21
13 Chim Trời Mt 6,26 Lc 12,24
14 Bông Hoa Ngoài Đồng Mt 6,28-30 Lc 12,27-28
15 Hãy Tỉnh Thức Mc 13,35-37 Lc 12,35-40
16 Người Quản Lý Trung Tín Mt 24,45-51 Lc 12,42-48
17

Nhận Xét Thời Đại

Mt x.16, 2-3; Mc x, 8,11-13 Lc 12,55-56
18 Cây Vả Không Trái Lc 13,6-9
Dàn Xếp Với Đối Phương Mt 5,25 Lc 12,58
19 Người Gieo Giống Mt 13,3-8, 18-23 Mc 4,3-8, 14-20 Lc 8,5-8, 11-15
20 Hạt Giống Tự Mọc Lên Mc 4,26-29
21 Hạt Cải Mt 13,31-32 Mc 4,30-32 Lc 13,18-19
22 Cỏ Lùng Mt 13,24-30,36-43
23 Men Trong Bột Mt 13,33 Lc 13,20-21
24  Cửa Hẹp Lc 13,24-30
25 Kho Báu Chôn Giấu Mt 13,44
26 Viên Ngọc Quý Mt 13,45-46
27 Chiếc Lưới Mt 13,47-50
28 Chủ Nhà Mt 13,52
29 Con Chiên Lạc Mt 18,12-14 Lc 15,4-7
30 Mục Tử Nhân Lành Ga 10,1-6
31 Người Giữ Cửa
Chuồng Chiên
Ga 10,7-18
32 Hạt Lúa Mì Ga 12,24
33 Cây Nho Thật Ga 15,1-8
34 Người Chủ và Tôi Tớ Lc 17,7-10
35 Tên Mắc Nợ
Không Biết Thương Xót
Mt 18,23-34
36 Người Samaritanô  Tốt Lành Lc 10,30-37
37 Người Bạn Quấy Rầy Lc 11,5-8
38 Hãy Ngồi Chỗ Cuối Lc 14,7-14
39 Khách Được Mời Xin Kiếu Lc 14,16-24
40 Từ Bỏ Hết Những Gì Mình Có Lc 14,28-33
41 Đồng Bạc Bị Đánh Mất Lc 15,8-10
42 Người Cha Nhân Hậu Lc 15,11-32
43 Người Quản Gia Bất Lương Lc 16,1-8
44 Phú Hộ Giàu Có
và Anh Ladarô
Lc 16,19-31
45 Thợ Làm Vườn Nho Mt 20,1-16
46 Quan Tòa Bất Chính
và Bà Góa
Lc 18,2-8
47 Người Pharisiêu
và Người Thu Thuế
Lc 18,10-14
48 10 Nén Bạc Mt 25,14-30 Lc 19,12-27
49 Hai Người Con Mt 21,28-32
50 Những Tá Điền Sát Nhân Mt 21,33-44 Mc 12,1-11 Lc 20,9-18
51 Tiệc Cưới Mt 22,1-10
52 Áo Cưới Mt 22,11-14
53 Cây Vả Mt 24,32-35 Mc 13,28-29 Lc 21,29-31
54 Diều Hâu và Xác Chết Mt 24,28 Lc 17,:37
55 10 Cô Trinh Nữ Mt 25,1-13
56 Ngày Phán Xét Chung
(Chiên và Dê)
Mt 25,31-46

Những dụ ngôn của Chúa Giêsu thuộc mọi chủ đề như:

1. Nước Trời

– Người Gieo Giống / Mt 13,3-8, 18-23 ; Mc 4,3-8, 14-20 ; Lc 8,5-8, 11-15
– Cỏ Lùng / Mt 13,24-30,36-43
– Hạt Cải / Mt 13,31-32 ; Mc 4,30-32 ; Lc 13,18-19
– Men Trong Bột / Mt 13,33 ; Lc 13,20-21
– Kho Báu Chôn Giấu / Mt 13,44
– Viên Ngọc Quý / Mt 13,45-46
– Chiếc Lưới / Mt 13,47-50
– Thợ Làm Vườn Nho / Mt 20,1-16
– Tiệc Cưới / Mt 22,1-10

2. Lạc mất và tìm thấy
– Con Chiên Lạc / Mt 18,12-14 ; Lc 15,4-7
– Đồng Bạc Bị Đánh Mất / Lc 15,8-10
– Người Cha Nhân Hậu / Lc 15,11-32

3. Yêu thương – tha thứ và ăn năn
– Tên Mắc Nợ Không Biết Thương Xót / Mt 18,23-34
– Người Samaritanô Tốt Lành / Lc 10,30-37
– Hai Người Con / Mt 21,28-32
– Hai Người Mắc Nợ / Lc 7,41-43

4. Cầu nguyện
– Người Bạn Quấy Rầy / Lc 11,5-8
– Quan Tòa Bất Chính và Bà Góa / Lc 18,2-8
– Người Pharisiêu và Người Thu Thuế / Lc 18,10-14

5. Phán xét
– Ngày Phán Xét Chung (Chiên và Dê) / Mt 25,31-46
– Những Tá Điền Sát Nhân/ Mt 21,33-44 ; Mc 12,1-11 ; Lc 20,9-18
– Người Quản Lý Trung Tín / Mt 24,45-51 ; Lc 12,42-48
– Cây Nho Thật / Ga 15,1-8
– Cây Vả Không Trái / Lc 13,6-9

6. So sánh
– Những Đứa Trẻ Ngoài Chợ / Mt 11,16-19 ; Lc 7,31-35
– Vải Mới và Áo Cũ / Mt 9,16 ; Mc 2,21 ; Lc 5,36
– Rượu Mới và Bình Cũ / Mt 9,17 ; Mc 2,22 ; Lc 5,37-38
– Người Khôn Xây Nhà Trên Đá / Mt 7,24-27 ; Lc 6,47-49
– Người Quản Gia Bất Lương / Lc 16,1-8
– Phú Hộ Giàu Có và Anh Ladarô / Lc 16,19-31
– 10 Nén Bạc / Mt 25,14-30 ; Lc 19,12-27

Hay có thể xếp theo chủ đề những hình ảnh

1.  Thiên nhiên
– Đặt Đèn Trên Giá Cao / Mt 5,14-15 ; Mc 4,21-22 ; Lc 8,16; 11,33
– Muối Cho Đời / Mt 5,13 ; Mc 9,50 ; Lc 14,34-35
– Thành Trên Núi Cao / Mt 5,14b
– Cây Nào Trái Ấy / Mt 7,15-20 ; Lc 6,43-45
– Chim Trời / Mt 6,26 ; Lc 12,24
– Bông Hoa Ngoài Đồng / Mt 6,28-30 ; Lc 12,27-28
– Cây Vả Không Trái / Lc 13,6-9
– Hạt Giống Tự Mọc Lên / Mc 4,26-29
– Nhận Xét Thời Đại /Mt x.16, 2-3; Mc x, 8,11-13 ; Lc 12,55-56
– Người Gieo Giống / Mt 13,3-8, 18-23 ; Mc 4,3-8, 14-20 ; Lc 8,5-8, 11-15
– Hạt Cải / Mt 13,31-32 ; Mc 4,30-32 ; Lc 13,18-19
– Cỏ Lùng / Mt 13,24-30,36-43
– Men Trong Bột / Mt 13,33 ; Lc 13,20-21
– Cửa Hẹp / Lc 13,24-30
– Chiếc Lưới / Mt 13,47-50
– Hạt Lúa Mì / Ga 12,24
– Cây Vả / Mt 24,32-35 ; Mc 13,28-29 ; Lc 21,29-31
– Diều Hâu và Xác Chết / Mt 24,28 ; Lc 17,37

2. Bữa tiệc
– Tiệc Cưới / Mt 22,1-10
– Áo Cưới / Mt 22,11-14
– 10 Cô Trinh Nữ / Mt 25,1-13
– Hãy Ngồi Chỗ Cuối / Lc 14,7-14
– Khách Được Mời Xin Kiếu / Lc 14,16-24
– Bạn Của Chàng Rể / Mt 9,15a  ; Mc 2,18 ; Lc 5,34
– Phú Hộ Giàu Có và Anh Ladarô / Lc 16,19-31

3. Công việc và Tiền lương
– Vải Mới và Áo Cũ / Mt 9,16 ; Mc 2,21 ; Lc 5,36
– Rượu Mới và Bình Cũ / Mt 9,17 ; Mc 2,22 ; Lc 5,37-38
– Kho Báu Chôn Giấu / Mt 13,44
– Viên Ngọc Quý / Mt 13,45-46
– Thầy Thuốc Và Người Đau Ốm / Mt 9,12 ;  Mc 2,15 -17 ; Lc 5:29 -32
– Người Khôn Xây Nhà Trên Đá Mt 7,24-27 ; Lc 6,47-49
– Người Chủ và Tôi Tớ / Lc 17,7-10
– Hai Người Mắc Nợ / Lc 7,41-43
– Những Đứa Trẻ Ngoài Chợ  / Mt 11,16-19; Lc 7,31-35
– Người Giàu Ngu Dại / Lc 12,16-21
– Hãy Tỉnh Thức / Mc 13,35-37 ; Lc 12,35-40
– Chủ Nhà / Mt 13,52
– Người Quản Lý Trung Tín / Mt 24,45-51 ; Lc 12,42-48
– Dàn Xếp Với Đối Phương  / Mt 5,25 ; Lc 12,58
– Từ Bỏ Hết Những Gì Mình Có / Lc 14,28-33
– Mục Tử Nhân Lành / Ga 10,1-6
– Người Giữ Cửa Chuồng Chiên / Ga 10,7-18
– Người Quản Gia Bất Lương / Lc 16,1-8
– Tên Mắc Nợ Không Biết Thương Xót  / Mt 18,23-34
– Thợ Làm Vườn Nho / Mt 20,1-16
– Quan Tòa Bất Chính và Bà Góa / Lc 18,2-8
– 10 Nén Bạc / Mt 25,14-30 ; Lc 19,12-27

4. Cha và Tình thương
– Con Chiên Lạc / Mt 18,12-14 ; Lc 15,4-7
– Đồng Bạc Bị Đánh Mất / Lc 15,8-10
– Người Cha Nhân Hậu / Lc 15,11-32
– Người Samaritanô Tốt Lành / Lc 10,30-37
– Người Bạn Quấy Rầy /Lc 11,5-8
– Ngày Phán Xét Chung  (Chiên và Dê) / Mt 25,31-46
– Người Pharisiêu và Người Thu Thuế / Lc 18,10-14
– Hai Người Con / Mt 21,28-32

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare